Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kompleksowy system gospodarki odpadami realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. Etap II

 

Ostrów Mazowiecka: Kompleksowy system gospodarki odpadami realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. Etap II
Numer ogłoszenia: 109510 - 2015; data zamieszczenia: 11.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. , ul. Bolesława Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie, tel. 29 6457301, faks 29 6457302, 6457323.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gkostrow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowy system gospodarki odpadami realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. Etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Kompleksowego systemu gospodarki odpadami realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. Etap II (roboty budowlane przy przebudowie i modernizacji Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego w Starym Lubiejewie k/ Ostrowi Mazowieckiej). 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Budowę budynku socjalnego; 2) Budowę kompostowni odpadów biodegradowalnych z placem dojrzewania; 3) Budowę dróg i placów manewrowych wraz z wagą samochodową , myjką kół oraz instalacjami podziemnymi i oświetleniem; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja (załącznik nr 3a), na którą składają, się w szczególności: projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, urządzenia technologiczne oraz opis wyposażenia uzupełniającego (dokumenty są sporządzone w formie elektronicznej). Zakres zamówienia nie obejmuje budowy kwater składowiska 3A i 3B, rozbudowy hali o wiatę oraz zieleni izolacyjnej (zostały wykonane w pierwszym etapie). 3. Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane nie może być krótszy niż 36 miesięcy od daty odbioru końcowego (okres gwarancji na wykonane roboty jest jednym z kryteriów oceny ofert). 4. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca. W związku z faktem, iż przedmiot zamówienia jest zlokalizowany na terenie działającego zakładu Zamawiającego termin dokonania wizji lokalnej musi być uzgodniony z Zamawiającym. 5. Wykonawca na czas budowy musi zapewnić jedno tymczasowe pomieszczenie o powierzchni minimum 20 m2 z zasilaniem energetycznym dla potrzeb pracowników Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych. 6. W okresie gwarancji po uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia rozruchu technologicznego instalacji. Zakończeniem rozruchu technologicznego instalacji będzie wynik AT4 spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.09.2012 r. w sprawie mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1052). Wykonawca zapewni udział specjalistów wskazanych w SIWZ na czas rozruchu technologicznego instalacji oraz w razie zaistniałej potrzeby w okresie następnych 6-ciu miesięcy od daty zakończenia rozruchu technologicznego instalacji. 7. Wykonawca przeszkoli pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu instrukcję ruchu, obsługi i eksploatacji instalacji, instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wszelkie niezbędne dokumenty zapewniające prawidłowe funkcjonowanie obiektów będących przedmiotem zamówienia. 8. Nazwy własne materiałów, produktów, urządzeń i systemów, podanych w specyfikacji i złącznikach (w szczególności dokumentacji projektowej) służą wyłącznie do podania wymagań i parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia ich innymi równoważnymi materiałami, produktami, urządzeniami i systemami parametrach nie gorszych lub lepszych niż opisane w wyżej wymienionych dokumentach (w zakresie kompostowni odpadów biodegradowalnych należy wziąć pod uwagę treść załącznika nr 4a). 9. Najpóźniej na dwa dni przed datą zawarcia umowy wybrany Wykonawca przedstawi uzgodniony uprzednio z Zamawiającym harmonogram budowlany, rzeczowo-finansowy wykonania przedmiotu zamówienia oraz wskaże koordynatora-konsultanta projektu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.22.21.10-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2015-05-29 do godz. 11:00

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia - zał. nr 1

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Warunek ten będzie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zadania polegające na budowie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych składających się (każda z nich) m.in. z zamkniętych tuneli o żelbetowych ścianach, dachach zapewniających naturalne doświetlenie tuneli, systemu wymuszonego negatywnego napowietrzania, systemu oczyszczania powietrza w biofiltrze, oraz betonowego placu dojrzewania kompostu/stabilizatu o przepustowości przerobowej instalacji (każda z nich) nie mniejszej niż 20.000 Mg/rok,

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia - zał. nr 1

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie zał. nr 4 i 5): a) Kierownik budowy: - Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, posiadane od co najmniej 5 lat; - Szczególne doświadczenie zawodowe - doświadczenie jako Kierownik budowy dla budowy kompostowni o konstrukcji żelbetowej; b) Kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych: - Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa, posiadane od co najmniej 3 lat; c) Kierownik robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, posiadane od co najmniej 3 lat; d) Kierownik specjalności drogowej - Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, posiadane od co najmniej 3 lat; e) Specjalista ds. montażu linii technologicznych kompostowni - Doświadczenie zawodowe - co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika montażu linii technologicznych do kompostowania w tym kierowanie montażem minimum jednej linii do kompostowania intensywnego o przepustowości minimum 10 000 Mg/rok. f) Specjalista ds. rozruchów technologicznych kompostowni - Doświadczenie zawodowe - co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w ochronie środowiska i/lub zagospodarowywaniu odpadów, w tym co najmniej 5 letnie doświadczenie przy prowadzeniu i nadzorowaniu realizacji montażu, uruchamianiu/rozruchów linii technologicznych do kompostowania intensywnego; Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności, nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art.12a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r.,Nr 63, poz.394).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 1) Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 8.000.000,00 zł; 2) Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 8.000.000,00zł; 3) Wykonawca winien wykazać średnioroczne przychody ze sprzedaży netto w każdym z trzech ostatnich lat obrotowych w wysokości co najmniej 8.000.000,00zł, a jeżeli okres działalności jest krótszy- za ten okres (do oceny będą brane pod uwagę pełne lata obrotowe).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • sprawozdanie finansowe w całości, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Opisy techniczne, foldery, specyfikacje techniczne, karty katalogowe równoważnych materiałów, maszyn, urządzeń i wyposażenia lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie parametrów/minimalnych wymagań określonych w SIWZ oraz załącznikach

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - Zał. Nr 7

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: 1. W części dotyczącej terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania robót objętych niniejszą umową, b) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia; c) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów budowy, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany; d) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę); e) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej również tych polegających na niezgodności dokumentacji projektowej z przepisami prawa; f) wystąpienia okoliczności siły wyższej np. niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania, albo innych zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy (np. protesty mieszkańców, niewybuchy, wykopaliska) oraz działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w literach a-f, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamówienia na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. 2. W części dotyczącej materiałów lub urządzeń zaoferowanych w ofercie, z powodu: a) niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów; b) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. Każdorazowo na taką zmianę z inicjatywy Wykonawcy musi wyrazić zgodę projektant, który wykonał dokumentację oraz Zamawiający. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę. 3.W części dotyczącej konieczności zastosowania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz informacją o konieczności lub nie zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki 4. W części dotyczącej powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia i/lub zakresu podwykonawstwa w przypadku podjęcia przez Wykonawcę decyzji o wykonaniu części zamówienia przy pomocy podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa bądź podwykonawcy lub rezygnacji z podwykonawstwa. Wykonawca jest obowiązany do poinformowania Zamawiającego o zmianach w tym zakresie. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 P.z.p., Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5. W części dotyczącej wysokości wynagrodzenia umownego w przypadku: a) zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia - w trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony mogą dokonać odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano, b) odstąpienia od realizacji części robót. 6. W części dotyczącej Harmonogramu rzeczowo- finansowego w przypadkach: a) wystąpienia uzasadnionej konieczności aktualizacji harmonogramu realizacji prac bez zmiany terminu realizacji umowy, b) zmiany umowy w zakresie terminu realizacji umowy; 7. W części dotyczącej zmiany osób na stanowiskach inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierowników robót oraz specjalistów pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają osoby zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby spełniają warunki udziału w postepowaniu wynikające z SIWZ i złożonej oferty. 8. W części dotyczącej zmiany osoby na stanowisku Koordynatora- konsultanta projektu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gkostrow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2015 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego (Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka) pokój nr: 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Kompleksowy system gospodarki odpadami realizowany przez ZGK w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o. o. Etap II jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności, Działanie 2.1 - Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Numer ogłoszenia: 82063 - 2015; data zamieszczenia: 03.06.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 109510 - 2015 data 11.05.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., ul. Bolesława Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie, tel. 29 6457301, fax. 29 6457302, 6457323.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
 • W ogłoszeniu jest: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2015-06-08 do godz. 11:00..
 • W ogłoszeniu powinno być: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2015-06-15 do godz. 11:00..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
 • W ogłoszeniu jest: Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: 1. W części dotyczącej terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania robót objętych niniejszą umową, b) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia; c) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów budowy, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany; d) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę); e) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej również tych polegających na niezgodności dokumentacji projektowej z przepisami prawa; f) wystąpienia okoliczności siły wyższej np. niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania, albo innych zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy (np. protesty mieszkańców, niewybuchy, wykopaliska) oraz działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w literach a-f, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamówienia na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. 2. W części dotyczącej materiałów lub urządzeń zaoferowanych w ofercie, z powodu: a) niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów; b) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. Każdorazowo na taką zmianę z inicjatywy Wykonawcy musi wyrazić zgodę projektant, który wykonał dokumentację oraz Zamawiający. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę. 3.W części dotyczącej konieczności zastosowania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz informacją o konieczności lub nie zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki 4. W części dotyczącej powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia i/lub zakresu podwykonawstwa w przypadku podjęcia przez Wykonawcę decyzji o wykonaniu części zamówienia przy pomocy podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa bądź podwykonawcy lub rezygnacji z podwykonawstwa. Wykonawca jest obowiązany do poinformowania Zamawiającego o zmianach w tym zakresie. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 P.z.p., Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5. W części dotyczącej wysokości wynagrodzenia umownego w przypadku: a) zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia - w trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony mogą dokonać odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano, b) odstąpienia od realizacji części robót. 6. W części dotyczącej Harmonogramu rzeczowo- finansowego w przypadkach: a) wystąpienia uzasadnionej konieczności aktualizacji harmonogramu realizacji prac bez zmiany terminu realizacji umowy, b) zmiany umowy w zakresie terminu realizacji umowy; 7. W części dotyczącej zmiany osób na stanowiskach inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierowników robót oraz specjalistów pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają osoby zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby spełniają warunki udziału w postepowaniu wynikające z SIWZ i złożonej oferty. 8. W części dotyczącej zmiany osoby na stanowisku Koordynatora- konsultanta projektu..
 • W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: 1. W części dotyczącej terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania robót objętych niniejszą umową, b) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia; c) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów budowy, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany; d) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę); e) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej również tych polegających na niezgodności dokumentacji projektowej z przepisami prawa; f) wystąpienia okoliczności siły wyższej np. niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania, albo innych zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy (np. protesty mieszkańców, niewybuchy, wykopaliska) oraz działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy, g) w przypadku wystąpienia konieczności wydłużenia czasu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od stron (pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego przedłużenia okresu kwalifikowania wydatków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, wymienionych w literach a-g, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamówienia na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. 2. W części dotyczącej materiałów lub urządzeń zaoferowanych w ofercie, z powodu: a) niedostępności na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów; b) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. Każdorazowo na taką zmianę z inicjatywy Wykonawcy musi wyrazić zgodę projektant, który wykonał dokumentację oraz Zamawiający. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę. 3.W części dotyczącej konieczności zastosowania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz informacją o konieczności lub nie zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki 4. W części dotyczącej powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia i/lub zakresu podwykonawstwa w przypadku podjęcia przez Wykonawcę decyzji o wykonaniu części zamówienia przy pomocy podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa bądź podwykonawcy lub rezygnacji z podwykonawstwa. Wykonawca jest obowiązany do poinformowania Zamawiającego o zmianach w tym zakresie. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 P.z.p., Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5. W części dotyczącej wysokości wynagrodzenia umownego w przypadku: a) zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia - w trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony mogą dokonać odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano, b) odstąpienia od realizacji części robót. 6. W części dotyczącej Harmonogramu rzeczowo- finansowego w przypadkach: a) wystąpienia uzasadnionej konieczności aktualizacji harmonogramu realizacji prac bez zmiany terminu realizacji umowy, b) zmiany umowy w zakresie terminu realizacji umowy; 7. W części dotyczącej zmiany osób na stanowiskach inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierowników robót oraz specjalistów pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają osoby zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby spełniają warunki udziału w postepowaniu wynikające z SIWZ i złożonej oferty. 8. W części dotyczącej zmiany osoby na stanowisku Koordynatora- konsultanta projektu..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: 08.06.2015 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego (Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka) pokój nr: 3..
 • W ogłoszeniu powinno być: 15.06.2015 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego (Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka) pokój nr: 3..

Pliki do pobrania

Wybierz Strony

Metadane

Data publikacji : 11.05.2015
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry