Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą: Kompleksowy system gospodarki odpadami realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. Etap II

 

Ostrów Mazowiecka: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą: Kompleksowy system gospodarki odpadami realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. Etap II
Numer ogłoszenia: 107329 - 2015; data zamieszczenia: 20.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. , ul. Bolesława Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie, tel. 29 6457301, faks 29 6457302, 6457323.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gkostrow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Sp. z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą: Kompleksowy system gospodarki odpadami realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. Etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: wartość szacunkowa poniżej kwot art. 11 ust 8 ustawy Pzp..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 4 000.00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Na podstawie złożonego oświadczenie - zał nr1

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.Warunek ten będzie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres ten jest krótszy- w tym okresie uczestniczył w procesie inwestycyjnym jako inspektor nadzoru przy budowie lub modernizacji przynajmniej jednego zadania związanego z zakładem utylizacji odpadów komunalnych.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. na podstawie złożonego załącznika nr 1

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.: A) Inspektor (Kierownik koordynator) nadzoru powinien przedstawić aktualne Zaświadczenie o przynależności do Izby inżynierów budownictwa,posiadać uprawnienia w specjalności konstrukcyjno budowlanej. B)Inspektor nadzoru z uprawnieniami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, powinien przedstawić aktualne Zaświadczenie o przynależności do Izby inżynierów budownictwa C) Inspektor nadzoru z uprawnieniami w zakresie robót drogowych, powinien przedstawić aktualne Zaświadczenie o przynależności do Izby inżynierów budownictwa Osoby pełniące funkcje inspektorów nadzoru powinny przedstawić w oryginale zobowiązanie do gotowości przejęcia funkcji inspektora nadzoru w danej dziedzinie. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności, nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art.12a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r.,Nr 63, poz.394).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Jakość świadczonych usług - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian ustaleń umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności: 1)Konieczności zastąpienia osób wyznaczonych do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynatora nowymi osobami; warunkiem wprowadzenia zmian jest posiadanie przez nową osobę kwalifikacji nie niższych niż wymienione w SIWZ. 2) Zamawiający może zażądać od wykonawcy zmiany osób jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie wskazanym we wniosku zamawiającego, warunkiem wprowadzenia zmian jest posiadanie przez nową osobę kwalifikacji nie niższych niż wymienione w SIWZ. 3.Zmiana terminu pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru określonego w ust.1 jest możliwa po podpisaniu stosownego aneksu do niniejszej umowy, tylko i wyłącznie w sytuacjach określonych w umowie z Wykonawcą, o której mowa w §1 ust. 2. 4.Inspektor Nadzoru ma prawo do zmiany osób, o których mowa w ust.1, za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, ze udowodni (przedkładając odpowiednie dokumenty, analogiczne do wymaganych w ogłoszeniu o zamówieniu w przedmiotowym postępowaniu). 5.W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy regulującego wysokość VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: /www.gkostrow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedzibie Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.07.2015 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: (Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności, Działanie 2.1 - Kompleksowe przdsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

Numer ogłoszenia: 109597 - 2015; data zamieszczenia: 23.07.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 107329 - 2015 data 20.07.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., ul. Bolesława Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie, tel. 29 6457301, fax. 29 6457302, 6457323.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 6,2,2.
 • W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie, .........Wykonawca wykaże,że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert...etc..
 • W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie, ...........Wykonawca wykaże,że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert...etc.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: SIW3.1-21.
 • W ogłoszeniu jest: Dokonywanie obmiaru dokonywanych robót.
 • W ogłoszeniu powinno być: Sprawdzanie obmiaru robót.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: SIWZ12.11.
 • W ogłoszeniu jest: Nie otwierać przed 2015-07-27 godz 10:10.
 • W ogłoszeniu powinno być: Nie otwierać przed 2015-07-29 godz 10:10.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: SIWZ 13,1.
 • W ogłoszeniu jest: Oferty należy składaćw siedzibie zamawiającego, pokój nr.3 do dnia 2015-07-27 do godz 10:00.
 • W ogłoszeniu powinno być: Oferty należy składaćw siedzibie zamawiającego, pokój nr.3 do dnia 2015-07-29 do godz 10:00.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: SIWZ 13,3.
 • W ogłoszeniu jest: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2015-07-27 o godz 10:10 w siedzibie Zamawiającego , pokój nr 13.
 • W ogłoszeniu powinno być: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2015-07-29 o godz 10:10 w siedzibie Zamawiającego , pokój nr 13.

Wybierz Strony

Metadane

Data publikacji : 20.07.2015
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry