Zakład Gospodarki Komunalnej  w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa samochodu nowego z zabudową wielofunkcyjną, bezpylną, jednokomorową typu śmieciarka, rok produkcji 2016r.

Ogłoszenie nr 305113 - 2016 z dnia 2016-09-05 r.

Ostrów Mazowiecka: Dostawa samochodu nowego z zabudową wielofunkcyjną, bezpylną, jednokomorową typu śmieciarka, rok produkcji 2016r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 55073367900000, ul. ul. Bolesława Prusa  66, 07300   Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie, państwo , tel. 296 457 301, e-mail log@gkostrow.pl, faks 29 6457302, 6457323.
Adres strony internetowej (URL): www.gkostrow.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.gkostrow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Sp. z o.o.

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.gkostrow.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.gkostrow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. 07-300 Ostrów Maz ul. B. Prusa 66

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu nowego z zabudową wielofunkcyjną, bezpylną, jednokomorową typu śmieciarka, rok produkcji 2016r.
Numer referencyjny: log. 2. 9. 2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie będzie prowadzone w procedurze odwróconej, zakres do progów unijnych.Jest realizowane przy wsparciu WFOSiGW w Warszawie, w formie kredytu 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu, fabrycznie nowego o podwoziu trzyosiowym z trzecią osią skrętną posiadającą zabudowę fabrycznie nową o pojemności 19do 20 m3 . 2. Charakterystyka techniczna podwozia samochodowego • Układ napędowy 6x2, z trzecią osią skrętną. • Zawieszenie: przód resor, tył poduszki pneumatyczne. • Dopuszczalna masa całkowita 26 000 kg. • Silnik diesel o mocy minimum 280 kW. • Silnik spełniający normy PRZYNAJMNIEJ EURO 6 • Skrzynia biegów manualna całkowicie zsynchronizowana, • Podgrzewacz paliwa • Blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu. • Zamykany korek wlewu paliwa. • Hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej z systemem ABS i korektorem siły hamowania. • Podwozie przystosowane do jazdy po drogach utwardzonych i nieutwardzonych, tzw. terenowych • Lusterka zewnętrzne po stronie kierowcy i pasażera, podgrzewane i elektrycznie regulowane • Lusterko szerokokątne po stronie kierowcy i pasażera, • Lusterko aerodynamiczne przednie, manewrowe. • Lusterko rampowe po stronie pasażera. • Ręczny wyłącznik prądu. • Pneumatyczny regulowany fotel kierowcy. • Pokrowce ochronne na fotele. • Sygnał ostrzegawczy załączonego biegu wstecznego. • Gaśnica. • Trójkąt ostrzegawczy. • Podnośnik dostosowany do pojazdu. • Profesjonalny klucz do odkręcania kół. • Kliny pod koła. • Zabezpieczenie tylnych lamp pojazdu przed uszkodzeniami mechanicznymi. • Imobilaizer. • Koło zapasowe. • Tachograf cyfrowy z ważną kalibracją i legalizacją. • Klimatyzacja fabryczna. • Elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i pasażera. • Obrotomierz z informacją o ekonomicznym zakresie pracy silnika podczas jazdy pojazdem. • System diagnostyczny i serwisowy ,wykrywanie usterek pojazdu i ustalanie terminów serwisowych pojazdu. • Kabina kierowcy krótka, dzienna, liczba miejsc 3, kolor pomarańczowy, wyposażoną w instalację radiową i radio. • Zbiornik paliwa minimum 200 l. • Belka sygnalizacyjna na dachu kabiny ze światłem pulsującym LED, zabezpieczona osłoną odporną na uszkodzenia mechaniczne. • Lampy sygnalizacji ostrzegawczej z tyłu pojazdu • Podwozie pod zabudowę typu śmieciarka. 3. Dane techniczne zabudowy jednokomorowej • Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowczym tylnym, przeznaczona do zbierania stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach o pojemnościach od 110 l do 1100 l, surowców wtórnych i odpadów wielkogabarytowych • Zabudowa montowana na ramie, połączona elastycznie z podwoziem. • Skrzynia ładunkowa o przekroju prostokątnym , dopuszczamy owalny . • Ściany boczne skrzyni ładunkowej profilowane , z możliwością umieszczenia na nich reklam. • Podłoga skrzyni ładunkowej płaska. • Pojemność skrzyni ładunkowej 19 m3 do 20 m3. • Objętość kosza zasypowego minimum 2 m3. , kryterium oceny • Obniżana krawędź zasypu na wysokość nie większą niż 1090do1150 m ,dopuszczamy mniej niż 1090 mm, kryterium oceny, od podłoża , celem swobodnego załadunku odpadów wielkogabarytowych i biodegradowalnych . • Króciec odpływowy w wannie załadowczej z zaworem kulowym. • Mechanizm zgniatania hydrauliczny o dużej sile zgniatania. • Możliwość sterowania urządzeniem mechanizmu załadowczego w cyklu automatycznym, ciągłym oraz pojedynczym. • Możliwość sterowania mechanizmem zasypowym panelami umieszczonymi po obu stronach odwłoka. • Możliwość sterowania płytą wypychającą ,wysuwanie i wsuwanie, ze stanowiska na zewnątrz pojazdu z boku odwłoka . • Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów. • Możliwość czyszczenia odwłoka przy maksymalnym podniesieniu . • Czas opróżniania pojemników: 110do 240 dm3, maksymalnie 8 sekund , 1100 dm3 maksymalnie 12 sekund. • Dwa wyłączniki bezpieczeństwa (stop awaryjny) umieszczone po obu stronach zabudowy. • Stopień zagęszczenia odpadów minimum 1do 6. • Możliwość zmiany ciśnienia ,stopnia zagęszczenia, w układzie hydraulicznym na mniejszą (około 40 bar) - dla wariantów: surowce wtórne, odpady zielone. • Część tylna ,odwłok, z automatyczną blokadą i odblokowywaniem. • Dwa stopnie dla ładowaczy wraz z czujnikami automatycznie informującymi kierowcę o tym, który stopień jest zajęty oraz dającym możliwość ograniczenia prędkości do 30 km na h , uniemożliwienie manewru cofania śmieciarki. • Uszczelka zamontowana dookoła płyty zgniatającej. • Rura odpływowa ze zbiornikiem na bio odcieki , w najniższym punkcie dna skrzyni ładunkowej,. • Kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tyłu pojazdu oraz monitor i głośnik zamontowane w kabinie kierowcy umożliwiające komunikacje pomiędzy kierowcą i ładowaczem. • Rejestrator z możliwością eksportu pamięci z kamery , przez USB • Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana, kolor pomarańczowy. 0świetlenie według obowiązujących obecnie przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz światło ostrzegawcze LED z tyłu oraz z przodu pojazdu. Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym. • Reflektor roboczy z tyłu zabudowy. • Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i na odwłoku. • Dno wanny zasypowej wykonane z jednego kawałka blachy wysokogatunkowej o grubości min. 5 mm, odpornej na ścieranie i korozję, pozostałe elementy odwłoka z blachy o grubości min. 4 mm i takich samych właściwościach. • Uchwyt na łopatę i szczotkę do zmiatania. • Zabudowa wyposażona w układ automatycznego smarowania na smar stały z elektronicznym sterowaniem i rejestracją pracy systemu , zmiana częstotliwości smarowania w kabinie kierowcy w min. 3 zakresach ,informacją o min. stanie smaru w zasobniku, system alarmowy, brak ciśnienia , przerwana linia główna smarowania,. . Zamontowany pojemnik na czystą wodę do mycia rąk o pojemności minimum 10 litrów • Zabudowa musi odpowiadać wytycznym 89. 392 EWG i posiadać znak CE . • Wyposażony w wagę do ważenia pojemników z odpadami , dynamiczna , z odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym odczyt i wydruk . Dokładność ważenia przy pochyle +do- 100, poj. do 25kg= +do- 0,5kg- pow. 25kg do +do-1kg , do 250kg +do- 5kg , pow. 250kg +do- 7,5kg. 4.Minimalne warunki gwarancji i serwisu • Wykonawca wraz z pojazdem dostarczy kartę gwarancyjną . • Jeżeli w trakcie użytkowania okaże się, że pojazd jest niezgodny ze złożoną ofertą lub SIWZ, lub ma wady, Zamawiający będzie zgłaszał ww. zastrzeżenia do osoby wymienionej w umowie: telefonicznie, pisemnie, faxem lub e mailem. W przypadku zgłoszenia telefonicznego Zamawiający w.w. fakt potwierdzi niezwłocznie na piśmie, faxem lub e-mailem, w którym będzie zapis o dacie i godzinie telefonicznego zgłoszenia. • Wykonawca jest zobowiązany do Usunięcia awarii sprzętu w ciągu 48 godzin od zgłoszenia jej przez Zamawiającego. • Wykonawca ponosi odpowiedzialność za profesjonalne, rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia. • Minimalny okres gwarancji i całkowitego bezpłatnego serwisu oraz materiałów eksploatacyjnych tj.oleje, płyny, filtry, klocki, paski itp., a także części ulegających zużyciu eksploatacyjnemu ,w przypadku wystąpienia luzów lub wycieków usunięcie ich poprzez wymianę zużytych elementów na nowe itp. to minimum 24 miesiące. • W okresie gwarancji, pokrycie kosztów dojazdu ,transportu, pojazdu, w przypadku gdy taki dojazd na własnych kołach jest niemożliwy. . Końcowy bezpłatny przegląd gwarancyjny wykonany bez względu na przebieg kilometrów, decyduje data końca gwarancji tj. do 7dni przed upływem terminu gwar. • W przypadku dwukrotnej awarii tej samej części ,lub zespołu, wymiana jej na fabrycznie nową. • Usunięcie awarii sprzętu w ciągu 48 godzin od zgłoszenia jej przez Zamawiającego. • W przypadku niemożności usunięcia awarii w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia jej przez Zamawiającego, podstawienie sprzętu zastępczego bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu kosztów przez Zamawiającego. • Przewidywany przebieg pojazdu w okresie gwarancji ,24 miesiące, to około 4 tysiące kilometrów miesięcznie • Obowiązek dostarczenia przez Wykonawcę w języku polskim, instrukcji obsługi, konserwacji i napraw, katalogu części zamiennych, schematów instalacji, oraz książek gwarancyjnych. • Pojazd powinien posiadać niezbędne dokumenty do zarejestrowania zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. nr 98, poz. 602 oraz spełniać wymogi określone polskimi normami dopuszczającymi do eksploatacji oraz deklaracje zgodności CE , WE, homologacje itp. • Bezpłatne szkolenie obsługi służb konserwacyjno naprawczych oraz kierowców Zamawiającego. • Zamawiający dokona sprawdzenia zgodności z SIWZ, wyposażenia, działania i jakości wykonania pojazdu przed ostatecznym odbiorem. Sprawdzenie i odbiór w siedzibie Zamawiającego i sporządzenie protokołu odbioru. 5. Dane dodatkowe 1. Pojazd będący przedmiotem postępowania winien spełniać przynajmniej normy EURO 6 oraz Dyrektywy Europejskie w zakresie • zużycia paliwa, • emisji dwutlenku węgla, • emisji zanieczyszczeń tj. tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów. 2. Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji pojazdu i zabudowy 2016 3. Pojazd nie może być prototypem, w myśl obowiązujących przepisów musi być wykonane przynajmniej 3 sztuki. 6. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 34144511 3, Pojazdy do zbierania odpadów 7. Termin i miejsce realizacji zamówienia 1. Miejsce realizacji zamówienia, ZGK w Ostrowi Mazowieckiej Sp. Z o.o. 2. Termin realizacji zamówienia: do 130 dni od daty zawarcia umowy.

II.5) Główny kod CPV: 34144511-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w dniach: 130

II.9) Informacje dodatkowe: Dostawa 130 dni od podpisania umowy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia,nie spełnia. Załącznik Nr 1
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona przedłoży:7.5. Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona przedłoży,Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości, 24 000.00 PLN ,słownie, dwadzieścia cztery tysiące 00,100 PLN. Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie otwarcia ofert do godz. 10,00.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
Dopuszcza się złożenie katalogów i folderów w celu potwierdzenia zgodności z SIWZ

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Okres gwarancji

20

Parametry techniczne

20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zapis, paragraf 8 wzór umowy w SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 13/09/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Metadane

Data publikacji : 05.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry